Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.


 Anunț important

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 21.02.2018 filiala CECCAR Călărași are conturi noi deschise la BCR Călărași, str. Sloboziei nr. 4, astfel încât membrii să facă plata în contul indicat. 

Banca :  BCR CĂLĂRAȘI

Nr. cont colector:  RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001

 CUI: RO7426179

Contul colector deschis la Raiffeisen Bank, va fi închis începând cu 15.05.2018.


22.01.2019 - Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13448

 


21.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 21 ianuarie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13414

  

***

Raport al Comisiei Europene: Ce s-a întâmplat cu impozitele corporative (CIT)? Rezolvarea puzzle-ului veniturilor corporative

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13418

 


18.01.2019 - De interes pentru membrii CECCAR / stagiari

 

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații (click)

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en 

***

În atenția stagiarilor anii I, II și III

S-a afișat repartizarea stagiarilor în săli. Intrați pe http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


16.01.2019 - Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a Uniunii Europene  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13365 

 


14.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 14 ianuarie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13345

  


11.01.2019 - În atenția stagiarilor din anul I, II și III 

Vă informăm că vă puteți înscrie la sesiunea de reexaminare din perioada 18-20 ianuarie 2019. Detalii găsiți accesând - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 

Calendar acțiuni stagiu 2019

Discipline și probe activități stagiu 2019 


10.01.2019 - Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13324

  


08.01.2019 - Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Caraș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  Caras Severin din localitatea Resita Str. G.A. Petculescu bl.7 sc. 1 ap. 1 jud. CarasSeverin în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;

 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR  Caras Severin din localitatea Resita Str. G.A. Petculescu bl.7 sc. 1 ap.1 Județul Caras Severin, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 10.01.2019.  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-14.00 la sediul filialei CECCAR Caras Severin;

 • proba scrisă –14.01.2019 ora 14.00

 • proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.01.2019 ora 15.00;

 • susținerea interviului are loc la data de 14.01.2019 ora 15,30

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;

 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

 3. copia actului de identitate ;

 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 6. cazierul judiciar;

 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).                         

    BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.

***

IFAC: Profesioniștii contabili trebuie să profite de oportunitatea de a facilita o gestionare eficientă a riscurilor în întreprinderi

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13303  

   

     

     


03.01.2019 - Franța și Austria introduc impozitarea serviciilor digitale de la 1 ianuarie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13267 

 


25.12.2018 - Sărbători fericite!

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13261  

 


24.12.2018 - În atenția stagiarilor din anul I și II

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de evaluare din perioada 07 - 09 decembrie 2018, a fost afişată la avizierul CECCAR filiala București în data de 24.12.2018, ora 15:00 și va fi disponibilă pe toată durata perioadei de depunere a contestatiilor, respectiv până pe 04.01.2019, ora 15:00. După expirarea acestei perioade, rezultatele vor fi disponibile numai prin prezentarea personală la serviciul organizare stagiu al filialei. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul Filialei CECCAR București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro 

***

În atenția stagiarilor din anul I, II și III

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II și III se va organiza în perioada 18 – 20 Ianuarie 2019.


SĂRBĂTORI FERICITE!

   


 20.12.2018 - Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13236

 


17.12.2018 - Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13194

  

***

Buletinul de știri ETAF din 17 decembrie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13201

  

***

În atenția membrilor GEJ

Mâine 18.12.2018, ora 11:00, la sediul filialei CECCAR Călărași va avea loc Întrunirea de lucru semestrială a membrilor GEJ cu reprezentantul Tribunalului Călărași.


14.12.2018 - Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13174

  


13.12.2018 - Redactor – Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor, pe durată determinată, în cadrul Editurii CECCAR.

Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe

 • studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);
 • cunoștințe solide de limba română;
 • experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin trei ani pe un post similar);
 • experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Office Word);
 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;
 • persoană atentă, cu foarte bun management al timpului;

Descrierea postului:

 • corectează și redactează cărți în domeniul economic;
 • participă la întregul proces editorial;
 • ține legatura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;
 • colaborează cu membrii echipei.

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 7.01.2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4. Proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.01.2019, ora 11.00, iar susținerea interviului are loc la data de 9.01.2019, ora 12.30.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină. 

12.12.2018 - Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13160

  


11.12.2018 - Accountancy Europe publică o analiză referitoare la inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13138

   


07.12.2018 În atenția stagiarilor anul I și anul II 

Repartizarea stagiarilor pe intervale orare și sală de examinare. Detalii găsiți pe site-ul filialei CECCAR București - secțiunea stagiu.

***

Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13131

 


05.12.2018 Pomul de Crăciun – 20 decembrie 2018, ora 14:30, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași

 

***

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13111

 

***

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13117

 


04.12.2018 - Newsletterul ETAF din 4 decembrie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13104

 


03.12.2018 - Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13068 

 

***

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13072

 

***

Interviu Marcel Vulpoi pentru Accountacy Europe: Apelați la contabilul dumneavoastră pentru consultață în GDPR!

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13083


01.12.2018 - 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13059


29.11.2018Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare juridice
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • experiență in domeniu juridic și resurse umane, de minim 3 ani;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 12.12.2018  ora 16,00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.
 • proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14.12.2018 ora 11.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;
 2. CV semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Legea 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 4. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
 5. Lege 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată- Codul muncii
 6. Ordonanţa de Urgenţă 111/2010 din  8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

***

Șef birou evidență tablou în cadrul filialei Sibiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiuîn vederea ocupării postului de sef birou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. capacitate deplină de exerciţiu;

 5. starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe bune Microsoft Office;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Sibiu

 • proba scrisă are loc în data de 12.12.2018  ora 13,00;

 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 12.12.2018  ora 14,00;

 • susținerea interviului are loc la data de 12.12.2018  orele 15,00;

 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Sibiu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;

 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;

 3. copia actului de identitate ;

 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

***

Şef birou administrativ în cadrul filialei Dâmboviţa

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării unui post de șef birou administrativ, cu normă întreagă de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exercițiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice sau medii economice

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

 • navigare internet;

 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ropână la data de 05 decembrie 2018, ora 13.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

 • proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 05 decembrie 2018, ora 14.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

 2. CV semnat pe fiecare pagină;

 3. copia actului de identitate;

 4. copiile diplomelor de studii;

 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

 5. Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;

 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

 13. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);


28.11.2018 - În atenția stagiarilor din anul I și II

În zilele de 07 - 09 decembrie 2018 va avea loc evaluarea stagiarilor din anul I și II pentru disciplinele/probele aferente semestrului II 2018Detalii pe site-ul filialei CECCAR București - secțiunea stagiu.

***

MFP: Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu dobândă de 4,5% și scadență la 2 ani

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=13041


26.11.2018 - Auditor intern – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern:

Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:

 • înscrierea și participarea la concurs conform Legii nr. 162/2017 și OUG 75/1999;
 • studii superioare economice;
 • să poată semna raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC;
 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;
 • adaptabilitate, perseverență, bune abilități de comunicare, rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii și minuțios;
 • abilități de comunicare, de ascultare, atenție la detalii și disponibilitate de lucru în echipă;

Interviul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din Str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la 07.12.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4;
 • proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.12.2018, de la ora 12.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 14.12.2018, de la ora 14.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV, semnat pe fiecare pagină.

***

Rezultatele finale ale examenului de aptitudini sesiunea 10 și 17 noiembrie 2018 / Înscrierea în Tabloul CECCAR

Vă facem cunoscut faptul că lista persoanelor care au promovat examenul de aptitudini, sesiunea 10 și 17 noiembrie 2018, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala Călărași astăzi 26.11.2018, ora 11.30 și va fi disponibilă timp de 24 ore. 

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului.  

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele: 

 • Formulare de înscriere - se ridică de la filială;
 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția;   
 • Copie C.I.;   
 • 1 fotografie tip C.I;  
 • cazier judiciar;
 • adeverință (neurolog sau psihiatru) din care să reiasă că are capacitate deplină de exercițiu;
 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului:

             - 40 Euro/expert contabil;  

              - 20 Euro/contabil autorizat;   

Dosarul de înscriere se depune la filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveți domiciliul (conform C.I.).


Conferința ETAF: „Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?” 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13010

  

***

Newsletterul ETAF din 26 noiembrie: Impozitarea giganților digitali în Comisia ECON, audieri în Comisia TAX3 și încheierea conflictului între Facebook și Autoritatea Fiscală Italiană  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13028


21.11.2018 - Articol IFAC: Profesia de mâine – Cum să rămânem relevanți?

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12994


20.11.2018 - Apelul IFAC înaintea Summitului G20: reglementări inteligente, transparență ridicată, creștere economică favorabilă incluziunii

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12986

 


19.11.2018 - Auditor de calitate – Filiala CECCAR Argeș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu program de lucru de 4 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, județul Argeș, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.11.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00, la sediul filialei CECCAR Argeș;
 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 26.11.2018, ora 13.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 26.11.2018, ora 14.30.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
 • Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
 • Codul etic național al profesioniștilor contabili.       

 ***

În atenția stagiarilor

Vă informăm că reexaminarea stagiarilor an I, II și III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018, a fost reprogramată pentru perioada 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

Totodată, vă informăm că în această sesiune de reexaminare se vor putea susține toate examenele restante aferente anilor de stagiu.  

***

Newsletterul ETAF din 19 noiembrie – Proiectul de raport al Comisiei TAX3, anunțul Angelei Merkel cu privire la impozitarea economiei digitale și decizia Tribunalului UE cu privire la regimul fiscal din Spania

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12962

 


15.11.2018 - Parlamentul European a publicat proiectul final al raportului TAX3

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12940

***

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - proba scrisă din 10 noiembrie 2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

           Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

           Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

             În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.


14.11.2018 - Buletine legislative  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12922


13.11.2018 - WCOA 2018 – Congresul mondial al contabililor. Provocări globale. Lideri globali

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12902 

     


12.11.2018 - Newsletter-ul ETAF din 12 noiembrie Noi informații cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD), cotele reduse de TVA pentru publicații electronice și declanșarea procedurii de infringement  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12897 


09.11.2018 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 10.11.2018 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos:   

 1. Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Grigore Trancu Iași -  Click aici
 2. Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu - Click aici
 3. Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcarești nr. 185 (Parter) - Amfiteatrul nr. 7  - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  

 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră. 


07.11.2018 Rezultatele Consiliului ECOFIN din 6 noiembrie  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12882 


06.11.2018 Newsletterul ETAF din 5 noiembrie – Progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană și Marea Britanie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12838

 

Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12855

***

În atenția membrilor activi 

Joi, 08.11.2018, ora 14,30, la sediul filialei CECCAR Călărași - Sala Demitrie Jarcu, va începe cursul de CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ – cu accent pe agricultură.  Prezența este obligatorie! Neparticiparea la orele de pregătire profesională în cursul unui an și nesusținerea testelor de verificare a cunoștințelor, la sală, conduce la NEACORDAREA VIZEI ANUALE. Vă rugăm, să acordați atenția necesară!

***

Îndrumarea Internațională de Bune Practici „Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații”, publicată de IFAC, disponibilă în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12869


05.11.2018 În atenția candidaților la examenul de acces - sesiunea 06 și 13 octombrie 2018 - Rezultate contestații

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele contestațiilor la rezultatele obținute în cadrul examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate astăzi 05.11.2018, ora 15:00 la avizierul filialei, precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele rămân definitive.


30.10.2018 Buletinul de știri Accountancy Europe - octombrie 2018 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12819

***

În atenția stagiarilor

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018 a fost reprogramată pentru 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

***

Posturi vacante – Filiala CECCAR Dâmbovița (octombrie 2018)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște, str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, un post de șef Birou evidență tablou, un post de șef Birou administrativ și un post cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi, de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare pentru postul de șef Birou evidență tablou;
 • studii superioare economice sau medii economice pentru postul de șef Birou administrativ;
 • studii superioare economice și calitatea de expert contabil pentru postul de auditor de calitate;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;
 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;
 • navigare internet;
 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște, str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ropână la data de 14 noiembrie 2018, ora 14.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului;
 • proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14 noiembrie 2018, ora 15.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;
 • CV semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 BIBLIOGRAFIE

 Pentru postul de șef birou evidență tablou 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;
 4. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;
 5. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

Pentru postul de șef birou administrativ

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 5. Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 13. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

Pentru postul de auditor

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);
 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

29.10.2018 Buletinul de știri ETAF din 29 octombrie 2018 - Impozitarea economiei digitale: Bruno Le Maire face campanie, în timp ce Spania ia atitudine 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12805  


25.10.2018 - În atenția candidaților la examenul de acces - sesiunea 06 și 13 octombrie 2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

             În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.


24.10.2018 - Articolul IFAC a publicat rezumatul concluziilor Chestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și buna gestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?p=12757 a fost publicat in October 24, 2018 at 12:25 pm. 

Articolul Jurisprudență europeană - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12777 a fost publicat in October 24, 2018 at 2:04 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie 2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economiei digitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală - http://ceccar.ro/ro/?p=12789 a fost publicat in October 24, 2018 at 3:17 pm. 


19.10.2018 - Articolul Proiect legislativ ce vizează reducerea decalajelor economice dintre regiuni și a ratei șomajului - http://ceccar.ro/ro/?p=12741 a fost publicat in October 19, 2018 at 10:13 am. 


18.10.2018 - Articolul Identitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12716 a fost publicat in October 17, 2018 at 5:47 pm. 


16.10.2018 - Articolul Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12691 a fost publicat in October 16, 2018 at 12:00 pm. 

Articolul A fost lansat volumul „Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților” - http://ceccar.ro/ro/?p=12699 a fost publicat in October 16, 2018 at 4:17 pm. 


15.10.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie: Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor - http://ceccar.ro/ro/?p=12678 a fost publicat in October 15, 2018 at 3:36 pm. 


12.10.2018 - Articolul ANAF a actualizat Ghidul caselor de marcat - http://ceccar.ro/ro/?p=12675 a fost publicat in October 12, 2018 at 2:47 pm. 


10.10.2018 Articolul Noi luări de poziție cu privire la impozitarea economiei digitale - http://ceccar.ro/ro/?p=12656 a fost publicat in October 10, 2018 at 1:11 pm. 


08.10.2018 Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12613 a fost publicat in October 8, 2018 at 11:31 am.

Articolul Consilier economic (Biroul expertize contabile) și consultant formare (Serviciul dezvoltare profesională continuă) - CECCAR Filiala București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12620 a fost publicat in October 8, 2018 at 1:39 pm. 

Articolul Referent - Direcția educație și echivalare calificări - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12626 a fost publicat in October 8, 2018 at 2:07 pm. 

Articolul Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 8 octombrie: Parlamentul European aprobă cea mai mare parte a reformei sistemului TVA propusă de Comisie. Susținerea ICRICT pentru propunerea Comisiei Europene de impozitare corporativă - http://ceccar.ro/ro/?p=12637 a fost publicat in October 8, 2018 at 4:50 pm. 


05.10.2018 Articolul Cele mai mari provocări ale profesiei contabile și viitorul acesteia, dezbătute la cea de-a XXII-a ediție a Congresului profesiei contabile din România. Noua identitate vizuală a CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12575 a fost publicat in October 5, 2018 at 10:45 am.


04.10.2018 Articolul Discursul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12555 a fost publicat in October 4, 2018 at 10:48 am. 

Articolul Extras din discursul președintelui UNBR, Gheorghe Florea, susținut cu prilejul Congresului profesiei contabile: „Este vremea serviciilor profesionale integrate. Mediul de afaceri are nevoie de expertiză combinată” - http://ceccar.ro/ro/?p=12571 a fost publicat in October 1, 2018 at 8:50 am. 


03.10.2018 Articolul Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XX-a ediții a Congresului profesiei contabile din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12518 a fost publicat in October 3, 2018 at 9:52 am. 

Articolul Propunerile de directive adoptate de ultimul Consiliu ECOFIN - http://ceccar.ro/ro/?p=12523 a fost publicat in October 3, 2018 at 11:51 am. 

Articolul (VIDEO) Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12541 a fost publicat in October 3, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul Eugen-Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, în deschiderea lucrărilor, despre tema Congresului, „Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia - viitorul profesiei” - http://ceccar.ro/ro/?p=12550 a fost publicat in October 3, 2018 at 7:31 pm. 


02.10.2018 Articolul Buletinul de știri ETAF din 1 octombrie: diferențele de încasare a TVA, politica fiscală a Marii Britanii după Brexit și „lista neagră” a Uniunii Europene, criticată de Tax Justice Network - http://ceccar.ro/ro/?p=12506 a fost publicat in October 2, 2018 at 1:28 pm. 


01.10.2018 - Articolul Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12440 a fost publicat in October 1, 2018 at 10:36 am. 

Articolul Mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12448 a fost publicat in October 1, 2018 at 10:08 am. 

Articolul Congresul profesiei contabile 2018: Eleodor Mandreș, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici - http://ceccar.ro/ro/?p=12463 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:15 pm.

Articolul Mesajul senatorului Ștefan Mihu, vicepreședintelui Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile - http://ceccar.ro/ro/?p=12468 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:21 pm. 

Articolul Vasile Cocoș, membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar fiscal-contabil” - http://ceccar.ro/ro/?p=12473 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:29 pm.

Articolul Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: extras din mesajul Președintelui CNIPMMR, Florin Jianu - http://ceccar.ro/ro/?p=12480 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:10 am. 

Articolul George Constantin Păunescu, președintele UGIR, în deschiderea Congresului profesiei contabile: „Dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor” - http://ceccar.ro/ro/?p=12490 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:15 am.

Articolul Mesajul inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu (Inspecția Muncii) din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția din 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12485 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:00 am. 

 Articolul Cristiana Doina Tudor, președinte ASPAAS: „În viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii” - http://ceccar.ro/ro/?p=12500 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:19 am. 

Articolul Șef Birou evidență tablou – Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12452 a fost publicat in October 1, 2018 at 1:44 pm. 


25.09.2018  

Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu – pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.


25.09.2018 Articolul Renunțarea la principiul unanimității în politica fiscală, recuperarea datoriei Apple către Irlanda și facilități fiscale în Luxemburg - Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 24 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12398 a fost publicat in September 25, 2018 at 11:36 am. 


24.09.2018 - În atenția membrilor și stagiarilor 

A apărut cartea CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA REORGANIZĂRII ȘI LICHIDĂRII SOCIETĂȚILOR  - Pret de vanzare - 30 lei. Cei interesați o pot procura de la sediul filialei.


19.09.2018 Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12193 a fost publicat in September 19, 2018 at 9:45 am.

Articolul ZNCR-brosura - http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/09/Ziua-Nationala-a-Contabilului-Roman-13-iulie-2018-compressed.pdf


17.09.2018 Articolul Impozitarea economiei digitate și taxa pe valoare adăugată simplificată pentru IMM-uri - Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 17 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12182 a fost publicat in September 17, 2018 at 5:13 pm. 


12.09.2018 Articolul Buletinul de știri ETAF din 10 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12175 a fost publicat in September 12, 2018 at 12:55 pm. 


07.09.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF - 3 septembrie: Impozitarea economiei digitale în Parlamentul European - http://ceccar.ro/ro/?p=12152 a fost publicat in September 7, 2018 at 12:10 pm.

Articolul Congresul profesiei contabile 2018 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12147 a fost publicat in September 7, 2018 at 10:52 am.


 30.08.2018 - Articolul Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12078 a fost publicat in August 30, 2018 at 12:07 pm.


29.08.2018 - Articolul Singura publicație acreditată de CECCAR pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie, disponibilă la nivel național - http://ceccar.ro/ro/?p=12074 a fost publicat in August 29, 2018 at 4:34 pm.


27.08.2018 - Articolul În atenția stagiarilor din anul I: A fost lansat volumul „Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar”, ediția a II-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=12056 a fost publicat in August 27, 2018 at 1:33 pm.


23.08.2018 - Articolul Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Devino membru CECCAR! Examenul de acces la profesie: 6 și 13 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12027 a fost publicat in August 23, 2018 at 1:08 pm.

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive? 

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Suntem singurul organism profesional din România care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat.

Cu noi puteți deveni parte a unei comunități profesionale în domeniile financiar-contabil și fiscal, reprezentată la nivel internațional de IFAC (International Federation of Accountants), iar la nivel european de Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation), comunitate al cărui rol în dezvoltarea afacerilor și a economiilor la nivel național și mondial este recunoscut și din ce în ce mai apreciat de toți actorii implicați – mediul de afaceri, instituțiile și autoritățile de reglementare.

Mai multe informații despre serviciile profesionale pe care le pot presta membrii CECCAR afli aici.

 Cum poți deveni membru CECCAR?

 

mai multe detalii - click aici

Accesul la profesie se face pe baza examenului de admitere la stagiu, prin efectuarea stagiului de până la 3 ani și prin promovarea examenului final. Pe toată perioada stagiului, vă oferim un program de studiu dezvoltat după modelul școlilor de business din țările avansate economic, model care se bazează pe dezvoltarea abilităților practice.

Anul acesta, CECCAR organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie, examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Detalii despre desfășurarea examenului puteți afla accesând
 
site-ul CECCAR.

Dosarele se pot depune la 
sediul filialelor CECCAR până la data de 14 septembrie a.c., iar informații despre actele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul nostru.

Examenul se va susține la centrul de evaluare la care va fi arondată filiala din județul de domiciliu al fiecărui candidat. Vom reveni cu informații utile în acest sens. 

Rubrica 
Accesul la profesie vă stă la dispoziție pentru orice alte informații.

Mult succes!


 

14.08.2018 Articolul International Business Forum, Palatul Parlamentului din București, 30-31 august 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11982 a fost publicat in August 14, 2018 at 3:15 pm. 


09.08.2018 - Articolul Comunicat de presă IAESB: Facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională - http://ceccar.ro/ro/?p=11951 a fost publicat in August 9, 2018 at 9:59 am. 

Articolul A fost lansată publicația „Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar” - http://ceccar.ro/ro/?p=11959 a fost publicat in August 9, 2018 at 2:59 pm. 


06.08.2018 - Articolul Noutăți IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=11935 a fost publicat in August 6, 2018 at 10:21 am. 


03.08.2018 - Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11918 a fost publicat in August 3, 2018 at 11:24 am. 

Articolul O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=11922 a fost publicat in August 3, 2018 at 12:24 pm. 


02.08.2018 Articolul Buletinul de știri IFAC - 30 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11903 a fost publicat in August 2, 2018 at 11:34 am.


26.07.2018 - Articolul Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11862 a fost publicat in July 26, 2018 at 1:23 pm.

Articolul Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11866 a fost publicat in July 26, 2018 at 1:27 pm.  

Articolul Târg internațional la Bagdad, în perioada 10-19 noiembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11874 a fost publicat in July 17, 2018 at 11:37 am. 

Articolul Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11889 a fost publicat in July 26, 2018 at 3:29 pm. 

Articolul Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11892 a fost publicat in July 26, 2018 at 3:31 pm. 


24.07.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF din 23 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11841 a fost publicat in July 24, 2018 at 3:55 pm. 


19.07.2018 - Articolul Ziua Națională a Contabilului Român – 13 iulie 2018: 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire - http://ceccar.ro/ro/?p=11727 a fost publicat in July 18, 2018 at 6:32 pm.

Articolul Topul național al membrilor CECCAR – 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11781 a fost publicat in July 15, 2018 at 6:42 pm.

 Articolul IFAC și IBA își anunță angajamentul față de combaterea corupției înainte de întâlnirea liderilor economici globali G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=11793 a fost publicat in July 16, 2018 at 12:03 pm. 


16.07.2018 - Articolul Noutăți din buletinul de știri ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11697 a fost publicat in July 16, 2018 at 10:59 am. 


12.07.2018 - Articolul Mesajul președintelui CS al CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român - 13 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11675 a fost publicat in July 16, 2018 at 2:10 pm.


 13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român

 Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat 
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Inițiativa modificării datei la care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie a.c., desfășurată în județul Alba.

Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate.

Profesia contabilă, sărbătorită de Filiala CECCAR CĂLĂRAȘI:  13 iulie 2018 – a XIV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție în anul 2018, susține și promovează profesia contabilă din România, fiind o sărbătoare a vieții contabile din țara noastră <<click aici>> 


12.07.2018 - Articolul Referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11666 a fost publicat in July 12, 2018 at 4:48 pm. 


10.07.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie - http://ceccar.ro/ro/?p=11658 a fost publicat in July 10, 2018 at 12:04 pm. 

 Articolul Consultare publică privind evaluarea normelor de facturare - http://ceccar.ro/ro/?p=11648 a fost publicat in July 10, 2018 at 2:31 pm. 


04.07.2018 - Articolul A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11636 a fost publicat in June 30, 2018 at 3:26 pm. 


28.06.2018 - În atenţia experţilor contabili înscrişi în GEJ

În perioada concediului de odihnă (05 – 25 iulie 2018), auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0735181772 sau e-mail excelcont777@yahoo.com.


27.06.2018 - Articolul O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită - http://ceccar.ro/ro/?p=11611 a fost publicat in June 27, 2018 at 12:29 pm. 


26.06.2018 - Articolul Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - principalele teme ale newsletter-ului ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11605 a fost publicat in June 26, 2018 at 1:30 pm. 


25.06.2018 - Invitaţie - Ziua Naţională a Contabilului Român, 13 iulie 2018

Ziua Naţională a Contabilului Român, eveniment cu tradiţie care susţine şi promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie <<citește mai mult>>.


22.06.2018 Articolul Examene - http://ceccar.ro/ro/?page_id=967 a fost publicat in June 22, 2018 at 1:28 pm.   


20.06.2018 - Articolul Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal - http://ceccar.ro/ro/?p=11458 a fost publicat in June 12, 2018 at 2:27 pm. 


19.06.2018 Articolul Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Botoșani - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11450 a fost publicat in June 19, 2018 at 4:19 pm. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11452 a fost publicat in June 19, 2018 at 4:22 pm.


14.06.2018 Articolul Asistent manager în cadrul Secretariatului Organe de conducere - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11395 a fost publicat in June 14, 2018 at 2:26 pm.

Articolul Consilier învăţământ în cadrul Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor. - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11397 a fost publicat in June 14, 2018 at 2:31 pm. 


12.06.2018 Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=11372 a fost publicat in June 12, 2018 at 3:03 pm. 

Articolul Modificările aduse Directivei 2011/16/UE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11375 a fost publicat in June 12, 2018 at 3:07 pm.

Articolul Document consultativ lansat de CE: cadrul general al UE privind raportarea publică de către companii este adecvat scopului? - http://ceccar.ro/ro/?p=11378 a fost publicat in June 12, 2018 at 3:08 pm. 


07.06.2018 Articolul Conferința internațională a Asociației Contabililor din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=11326 a fost publicat in May 22, 2018 at 4:14 pm.


05.06.2018 Articolul Șef birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11286 a fost publicat in June 5, 2018 at 12:23 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?p=11299 a fost publicat in June 5, 2018 at 12:30 pm.


 04.06.2018 Articolul Auditor de calitate – filiala Ialomiţa - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11254 a fost publicat in June 4, 2018 at 3:25 pm.


 31.05.2018 Articolul Conferința Națională de Contabilitate și Fiscalitate - 7 iunie - http://ceccar.ro/ro/?p=11164 a fost publicat in May 31, 2018 at 11:36 am.

 Articolul Grupul Edinburgh lansează chestionarul Profesionistul contabil al viitorului într-o lume în schimbare – disponibil și în limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=11199 a fost publicat in May 31, 2018 at 12:41 pm. 

Articolul Forumul OECD 2018 și Conferința Ministerială - http://ceccar.ro/ro/?p=11222 a fost publicat in May 31, 2018 at 2:17 pm. 


 29.05.2018 Articolul 2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11135 a fost publicat in May 29, 2018 at 10:35 am. 


 24.05.2018 - Articolul Ghidul de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, ediția a IV-a - http://ceccar.ro/ro/?p=11110 a fost publicat in May 20, 2018 at 2:03 pm. 


23.05.2018 - Articolul Regulamentul General privind Protecţia Datelor - http://ceccar.ro/ro/?p=11052 a fost publicat in May 21, 2018 at 1:55 pm. 

Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 18/459 din 15 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018, privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018 <<clik aici>>.


21.05.2018 Articolul Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11036 a fost publicat in May 21, 2018 at 4:31 pm. 


17.05.2018 Articolul Congresul IAAER, ediția a 13-a – apel pentru lucrări științifice - http://ceccar.ro/ro/?p=11010 a fost publicat in May 17, 2018 at 10:06 am. 


09.05.2018 Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Bucuresti - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10894 a fost publicat in May 8, 2018 at 5:17 pm. 

 Articolul Consilier statistician în cadrul filialei CECCAR Bucuresti - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10896 a fost publicat in May 8, 2018 at 5:20 pm.

Articolul Consilier juridic/consilier economic si consilier președinte în cadrul filialei CECCAR Bucuresti - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10898 a fost publicat in May 8, 2018 at 5:28 pm.

Articolul Regulamentul General privind Protecţia Datelorhttp://ceccar.ro/ro/?page_id=10861  a fost publicat in May 9, 2018 at 2:23 pm. 


 08.05.2018 Articolul Paznic în cadrul Aparatului central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10868 a fost publicat in May 8, 2018 at 1:26 pm. 

 Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10871 a fost publicat in May 8, 2018 at 1:31 pm.  


04.05.2018 Articolul Anunț concurs consilier juridic CECCAR - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10816 a fost publicat in May 4, 2018 at 3:18 pm. 

Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Tulcea - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10836 a fost publicat in May 4, 2018 at 5:47 pm. 


03.05.2018 Articolul Raport privind stadiul adoptării standardelor internaționale la nivel global - http://ceccar.ro/ro/?p=10805 a fost publicat in May 3, 2018 at 11:55 am. 


27.04.2018 - REZULTATE CONTESTAȚII EXAMEN APTITUDINI

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 21 aprilie 2018, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”


26.04.2018 Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10797 a fost publicat in April 25, 2018 at 5:01 pm. 


25.04.2018 - Anunț

Vă informăm că ȋn data de 30.04.2018 filiala este ȋnchisă. Programul de lucru se va relua miercuri 02.05.2018, ora 08.00.


25.04.2018 - Articolul Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare” - http://ceccar.ro/ro/?p=10779 a fost publicat in April 25, 2018 at 2:04 pm. 


24.04.2018 - Articolul Auditor de calitate – filiala Suceava - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10774 a fost publicat in April 24, 2018 at 1:31 pm. 


30.03.2018 - Anunț important

 Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR  nr. 18/453 din 27 martie 2018 publicată în Monitorul Oficial, privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018 <<click aici>>


27.03.2018 - Anunț

Conform Graficului de desfășurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei și ai membrilor Comisiei de disciplină publicăm Procesul-verbal al Comisiei electorale și a Listei candidaților aleși <<click aici>>.


26.03.2018 - CONVOCARE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A C.E.C.C.A.R. din 14 aprilie 2018

1. Convocare Consiliul filialei <<click aici>>

2. Convocare Comisia de disciplină <<click aici>>

3. Convocare reprezentanți 1-100 <<click aici>>  


  16.03.2018 - Anunț

Conform Graficului de desfăşurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei şi ai membrilor Comisiei de disciplină, procesul de votare la filiala CECCAR Călăraşi, va avea loc la sediul filialei din str. Victor Babeş nr. 2 şi se va desfăşura în zilele de 22 şi 23 martie 2018 în intervalul orar 10,00 – 18,00 (pentru fiecare zi de votare).

           Consiliul filialei,


09.03.2018 - Anunț

Alegeri pentru Consiliul Filialei Călărași și Comisia de Disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Călărași

Procedura alegeri CF și CDF <<click aici>>

Grafic alegeri CF si CDF <<click aici>>

Declarație candidatură membru în CF 2018 <<click aici>>

Declarație candidatură membru CDF 2018 <<click aici>> 


09.03.2018 - În atenția stagiarilor

Aducem la cunoştinţa stagiarilor care vor susţine Examenul de aptitudini din sesiunea 21 și 28 aprilie 2018 - TEMATICA, pentru cele două categorii profesionale. 

Tematica pentru categoria profesională EC <<click aici>>.

Tematica pentru categoria profesională CA <<click aici>>.


 05.03.2018 - Anunţ privind Adunarea generală a filialei 2018

I.   În ziua de 28.03.2018, ora 1430, locația sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași – Sala “Demitrie Jarcu” adresa Călărași, str. Victor Babeș nr. 2, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CĂLĂRAŞI a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

   1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

      2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 2. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 3. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 4. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;  
 5. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;
 6. Diverse  

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15,30 în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

Consiliul filialei

 CECCAR CĂLĂRAŞI


01.03.2018 - Anunț important

Având în vedere că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele de activitate nu se vor mai putea depune decât online, vă comunicăm mai jos noile formulare de raport.   

Raport de activitate PF pentru anul 2017 valabil din data de 01 martie 2018 <<click aici>>

Raport de activitate PJ pentru anul 2017 valabil din data de 01 martie 2018 <<click aici>>

Hotărârea privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 <<click aici>>


23.02.2018 - Anunț important

Vă aducem la cunoștință că depunerea online a RAPOARTELOR pentru anul 2017 a fost prelungită până pe data de 28 februarie 2018.

Raport de activitate PF pentru anul 2017 valabil din data de 24 februarie 2018 <<click aici>>

Raport de activitate PJ pentru anul 2017 valabil din data de 24 februarie 2018 <<click aici>>


22.02.2018 - Articolul Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umene și Achiziții - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10181 a fost publicat in February 22, 2018 at 4:01 pm. 


20.02.2018 - Anunț 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.

Sistem de cotizații 2018 <<click aici>> 


19.02.2018 - Articolul Acord CECCAR-ACCA: Taxe reduse pentru înscrierea la ACCA Qualification - http://ceccar.ro/ro/?p=9623 a fost publicat in February 14, 2018 at 10:01 am. 


15.02.2018 - Articolul Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții - http://ceccar.ro/ro/?p=9605 a fost publicat in February 15, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9595 a fost publicat in February 15, 2018 at 3:38 pm. 


14.02.2018 - Articolul În atenția membrilor: modificări privind ștampilele - http://ceccar.ro/ro/?p=9587 a fost publicat in February 14, 2018 at 5:34 pm. 

Articolul Referent de specialitate financiar contabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9577 a fost publicat in February 14, 2018 at 4:14 pm. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Ilfov - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9564 a fost publicat in February 14, 2018 at 3:56 pm. 

Articolul Trei luni până la punerea în aplicare a noilor norme privind protecția datelor cu caracter persona - http://ceccar.ro/ro/?p=9549 a fost publicat in February 14, 2018 at 9:05 am.


 09.02.2018 - Articolul Conferința Națională de Controlling și Risk Management - http://ceccar.ro/ro/?p=9532 a fost publicat in February 13, 2018 at 10:30 am. 


12.02.2018 - În atenția membrilor

Referitor la acordarea vizei anuale, ca să beneficiați de reducerile acordate la plata cotizațiilor (fixe și variabile), vă rugăm, să respectați întocmai condițiile de acordare a vizei, și anume: plata integrală a cotizațiilor și depunerea Raportul de activitate 2017 împreună cu declarațiile aferente (online, pe platformă sau e-mail până pe 23.02.2018) și la sediul filialei (varianta electronică pe o memorie externă USB / CD / DVD) până la data de 28 februarie 2018. O sinteză a cotizațiilor profesionale pe anul 2018 <<găsiți aici>>.


09.02.2018 - Articolul Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii - http://ceccar.ro/ro/?p=9524 a fost publicat in February 8, 2018 at 5:47 pm. 


07.02.2018 - În atenția stagiarilor din anul III

Detalii pentru înscrierea la Examenul de aptitudini, sesiunea 21 și 28 aprilie 2018 găsiți la secțiunea Examene/aptitudini.


05.02.2018 - În atenția stagiarilor din anul II

La sediul filialei, la ora 10,00, vor fi afișate rezultatele de la reevaluarea stagiarilor din anul II, din 20 ianuarie 2018Eventualele contestații se pot depune la filială sau pe e-mail ceccarcalarasi@ceccarcalarasi.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până în data de 06 februarie 2018, ora 10,00. După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații. Cu acest prilej vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină și probă este de minim 6. 


02.02.2018 - Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9508 a fost publicat in February 2, 2018 at 2:22 pm. 


01.02.2018 - În atenția stagiarilor din anul III

La sediul filialei, la ora 13,00, sunt afișate rezultatele de la reevaluarea stagiarilor din anul III, din 20 ianuarie 2018. Eventualele contestații se pot depune la filială sau pe e-mail ceccarcalarasi@ceccarcalarasi.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până în data de 02 februarie 2018, ora 13,00. După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații. Cu acest prilej vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină și probă este de minim 6. 


31.01.2018 -  “În atenția candidaților prezenți pentru susținerea examenului de admitere la stagiu, din zilele de 20 și 21 ianuarie 2018:

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru în cadrul căreia aţi susţinut examenul de admitere. Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 31 ianuarie, ora 12.00 – 01 februarie, ora 12.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”


30.01.2018 - Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Iaşi - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9499 a fost publicat in January 30, 2018 at 2:39 pm.

 Articolul Topul național - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9478 a fost publicat in January 30, 2018 at 2:15 pm. 


 30.01.2018 - În atenția stagiarilor din anul I

La sediul filialei sunt afișate rezultatele de la reevaluarea stagiarilor din anul I, din 13 - 14 ianuarie 2018. Eventualele contestații se pot depune la filială în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până în data de 31 ianuarie 2018, ora 9,00. După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații.


29.01.2018 - Informații privind organizarea și desfășurarea testării experților contabili care doresc înscrierea în GEJ în anul 2018 (Grupul Experților Judiciari) - găsiți în modulul GEJ.

 Documentele necesare pentru dosare, precum și tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe site-ul www.ceccar.ro la secțiunea - Expertiză contabilă.


26.01.2018 - Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Dolj - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9465 a fost publicat in January 25, 2018 at 4:27 pm. 


23.01.2018 - În atenția membrilor CECCAR activi și inactivi

Raport de activitate PF pentru anul 2017 <<click aici>>

Instrucțiuni de completare raport PF <<click aici>>  

Raport de activitate PJ pentru anul 2017 <<click aici>>

Instrucțiuni de completare raport PJ <<click aici>>  

Declarație pe proprie răspundere - capacitate deplină de exercițiu <<click aici>>

Declarație pe proprie răspundere - nu a suferit nicio condamnare <<click aici>>

Calendar cursuri programate pe anul 2018, actualizat 06.02.2018 <<click aici>>


18.01.2018 Articolul Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă în cadrul filialei CECCAR Brașov - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9454 a fost publicat in January 18, 2018 at 4:13 pm. 


17.01.2018 - Articolul Șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9439 a fost publicat in January 17, 2018 at 5:23 pm. 


15.01.2018 Rapoartele de activitate aferente anului 2017, vor fi disponibile pe site pentru completare, începând de mâine 16.01.2018.


11.01.2018 - Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Argeș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9430 a fost publicat in January 10, 2018 at 5:04 pm. 

Articolul Sef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9424 a fost publicat in January 10, 2018 at 5:00 pm. 


09.01.2018 - În atenția membrilor activi

Vă informăm că formularul „Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri începând cu anul 2018, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018. Raportul se va completa doar electronic, pentru a fi încărcat online sau depus pe suport electronic la filială de către membri (similar declaraţiilor fiscale). După data de 15 ianuarie 2018, membrii CECCAR pot solicita viza de exercitare a profesiei.

Viza de exercitare a profesiei obținută pentru anul 2017 este valabilă până la data de 28.02.2018.


28.12.2017 -  Articolul ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor. - http://ceccar.ro/ro/?p=9389 a fost publicat in December 28, 2017 at 6:31 pm. 


 27.12.2017 - Articolul Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA - http://ceccar.ro/ro/?p=9383 a fost publicat in December 27, 2017 at 3:09 pm.


 21.12.2017 - Articolul Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic - http://ceccar.ro/ro/?p=9366 a fost publicat in December 21, 2017 at 2:23 pm. 


21.12.2017 - REZULTATE EVALUARE STAGIARI Anul II - 09 decembrie 2017

 Vă facem cunoscut faptul că rezultatele evaluării semestriale a stagiarilor din anul II, organizată în data de 09 decembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei. 

"Testele de evaluare se consideră a fi promovate dacă s-a obţinut minim nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul “bine” la toate temele probei orale. 

  În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii anului II nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II, se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018. În perioada imediat următoare vom reveni cu informații privind reexaminarea din zilele de 20 și 21 ianuarie 2018".


15.12.2017 - Articolul Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=9348 a fost publicat in December 15, 2017 at 4:05 pm. 


Stimați colegi,

 A mai rămas puțin până la Crăciun, sărbătoarea care îi bucură deopotrivă pe cei mari și pe cei mici. Vă invităm să ne fiți alături împreună cu copiii, să pășim împreună în atmosfera sărbătorilor de iarnă miercuri, 20 decembrie 2017, începând cu ora 14:30, la sediul filialei CECCAR Călăraşi, unde vom cânta colinde.

 Vă aşteptăm, cu drag!


14.12.2017 - Articolul Consilier președinte în cadrul filialei București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9343 a fost publicat in December 14, 2017 at 11:16 am. 


14.12.2017 - Articolul Consilier președinte - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9332 a fost publicat in December 14, 2017 at 11:04 am. 


11.12.2017 - Articolul Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali - http://ceccar.ro/ro/?p=9325 a fost publicat in December 11, 2017 at 1:29 pm. 


05.12.2017 - Articolul Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9320 a fost publicat in December 5, 2017 at 1:37 pm. 


24.11.2017 - Articolul Invitatie petrecere de Crăciun - http://ceccar.ro/ro/?p=9279 a fost publicat in November 24, 2017 at 9:23 am. 


21.11.2017 - Articolul 20 şi 21 ianuarie 2018 - Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat - http://ceccar.ro/ro/?p=9243 a fost publicat in November 20, 2017 at 10:07 pm. 

 Articolul Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=9249 a fost publicat in November 21, 2017 at 9:09 am. 


20.11.2017 Articolul Ședința Consiliului IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=9226 a fost publicat in November 20, 2017 at 9:47 am. 


17.11.2017 - REZULTATE CONTESTAȚII EXAMEN APTITUDINI 2017 

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 11 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”


16.11.2017 - REZULTATE CONTESTAȚII EXAMEN ACCES 2017 

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”


16.11.2017 - REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - Proba scrisă din 11 noiembrie 2017

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888".


16.11.2017 - Articolul Auditor de calitate - filiala CECCAR Argeş - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9213 a fost publicat in November 16, 2017 at 10:48 am. 


10.11.2017 - Anunț referitor la Examenul de aptitudini - sesiunea 11 și 18 noiembrie 2017 pe http://www.ceccarbucuresti.ro/

În atenţia candidaţilor Examenului de Aptitudini, sesiunea 11 şi 18 noiembrie 2017. Proba scrisă din data 11 noiembrie 2017, se va desfăşura în cadrul Universității Artifex din București, situată în Strada Economu Cezărescu, nr. 47-59, sector 6.

Intrarea candidaţilor în sălile de examen va fi permisă în intervalul orar 8.00 – 8.45, pe baza cărţii de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Examenul începe la orele 9.00.  Vom reveni în cel mai scurt timp cu repartiția candidaților în săli. 


10.11.2017 -  Articole

Ziua Internațională a Contabilului

CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.

Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

 La mulți ani profesioniștilor contabili!

Ziua Internațională a Contabilului

La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.


09.11.2017 - REZULTATE EXAMEN ACCES 2017

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888. 

În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”


 01.11.2017 - Articolul Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat - http://ceccar.ro/ro/?p=9075 a fost publicat in November 1, 2017 at 1:05 pm. 


31.10.2017 - Articolul Noi publicații pentru stagiarii CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=9058 a fost publicat in October 30, 2017 at 4:43 pm. 


26.10.2017 - Articolul Articol IFAC – Dileme etice în era digitală - http://ceccar.ro/ro/?p=9020 a fost publicat in October 26, 2017 at 10:36 am. 


25.10.2017 - În atenţia experţilor contabili înscrişi în GEJ

Referitor la auditul de calitate al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, vă aducem la cunoştiinţă că în perioada 30 octombrie – 17 noiembrie 2017, auditorul de calitate Gheorghe Tudor se va afla în concediu de odihnă.

Având în vedere prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14.05.2008, vă rugăm să luaţi măsuri de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară până la data de 27 octombrie 2017.

 Relaţii la telefoanele:  0735.181.772 / 0722.742.950


23.10.2017 - Articolul Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8998 a fost publicat in October 24, 2017 at 12:08 pm. 


23.10.2017 - ANUNȚ

“În atenţia stagiarilor anul III

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.”


23.10.2017 - Articolul Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi - http://ceccar.ro/ro/?p=8994 a fost publicat in October 20, 2017 at 5:10 pm. 


17.10.2017 - Articolul Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici - http://ceccar.ro/ro/?p=8990 a fost publicat in October 16, 2017 at 5:03 pm. 


16.10.2017 - Articolul Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale - http://ceccar.ro/ro/?p=8987 a fost publicat in October 16, 2017 at 3:21 pm. 


11.10.2017 - Articolul Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - http://ceccar.ro/ro/?p=8966 a fost publicat in October 11, 2017 at 4:39 pm.

Articolul Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența - http://ceccar.ro/ro/?p=8963 a fost publicat in October 11, 2017 at 4:36 pm


06.10.2017 Articolul Curs Test - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8923 a fost publicat in October 6, 2017 at 3:18


 

04.10.2017 Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

 Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând: 

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu (tip) - se ridică de la filială;
 • copie după certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (anexa 11 la Regulamentul privind efectuarea stagiului) - se eliberează de către filială;
 • copie după diploma de studii economice superioare (pentru categoria EC), respectiv diploma de studii medii (pentru categoria CA), recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI) şi certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau după hotărârea judecătorească dacă stagiarul şi-a schimbat numele după examenul de acces;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală (ştampilată de neurolog sau psihiatru);
 • 3 fotografii tip B.I.
 • copie după documentul cu care s-a achitat taxa de înscriere la examen (175 euro pentru categoria expert contabil şi 125 euro pentru categoria contabil autorizat, achitaţi în lei la cursul BNR din ziua plăţii);
 • copie după carnetul de membru C.E.C.C.A.R. (pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului).

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.


Articolul În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil - http://ceccar.ro/ro/?p=8910 a fost publicat in October 4, 2017 at 2:09 pm.

Articolul Examen stagiu - http://ceccar.ro/ro/?p=8902 a fost publicat in October 4, 2017 at 10:52 am.

Articolul Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8898 a fost publicat in October 4, 2017 at 10:46 am. 


03.10.2017  - Articolul Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8883 a fost publicat in October 3, 2017 at 4:17 pm


29.09.2017  - Articolul Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS) - http://ceccar.ro/ro/?p=8863 a fost publicat in September 29, 2017 at 9:59 am.


27.09.2017  - Anunț - Vineri, 29 septembrie 2017, ora 1100, va avea loc la sediul filialei, întâlnirea membrilor C.E.C.C.A.R. cu A.J.F.P. Călăraşi–Asistenţă Contribuabili, pentru clarificarea aspectelor referitoare la funcţionarea mecanismului privind plata defalcată a TVA. Vă aşteptăm!

Director executiv,

Coman George


27.09.2017  - Articolul Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio „Evaluarea pentru companii - Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București - http://ceccar.ro/ro/?p=8859 a fost publicat in September 27, 2017 at 3:52 pm. 


22.09.2017 - Articolul Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=8841 a fost publicat in September 22, 2017 at 2:57 pm


21.09.2017 - Articolul ZNCR-21 septembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8836 a fost publicat in September 21, 2017 at 12:11 pm. 


21.09.2017 - Termenul de depunere al dosarelor de echivalare a examenului de admitere la stagiu pentru absolvenții programelor de masterat - promoția 2017, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu C.E.C.C.A.R. este 29 septembrie 2017. Dosarele pot fi depuse atât în cadrul filialei de domiciliu, cât și la sediul C.E.C.C.A.R. din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București (de luni până vineri între orele 08,00 - 16,00).


18.09.2017 Articolul Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub - http://ceccar.ro/ro/?p=8833 a fost publicat in September 18, 2017 at 9:56 am.


12.09.2017 - Anunț

Referitor la mecanismul privind plata defalcată a T.V.A. de la 01.10.2017 opțional, iar de la 01.01.2018 obligatoriu pentru toate persoanele înregistrate în scopuri de T.V.A.

Cu ocazia cursurilor din semestrul al II-lea a.c. vom comenta mai multe aspecte și vom invita la sediul filialei noastre și reprezentanți ai A.J.F.P Călărași pentru clarificarea diverselor spețe.

Director executiv,

George Coman


 22.08.2017 - Articolul Specialist în relații publice în cadrul Aparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8798 a fost publicat in August 22, 2017 at 2:26 pm


11.08.2017 - Anunţ

Programul de lucru al filialei C.E.C.C.A.R. Călărași pentru perioada : 14.08.2017 - 21.08.2017

În zilele de: 14.08.2017 - 15.08.2017, nu se lucrează

În perioada: 16.08.2017 - 21.08.2017, programul de lucru va fi între orele  08:00 – 18:00.


08.08.2017 - Articolul ZNCR 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8777 a fost publicat in August 8, 2017 at 4:10 pm.


04.08.2017 - Articolul IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată - http://ceccar.ro/ro/?p=8768 a fost publicat in August 4, 2017 at 4:07 pm. 


  Și tu poți deveni expert contabil sau contabil autorizat! Află informații despre accesul la profesie <<click aici>>  

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.


31.07.2017 - În atenția stagiarilor care vor susține examenul de aptitudini - sesiunea 2017

A apărut Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită, preț 75 lei. Cartea poate fi procurată de la sediul filialei.  <<http://ceccar.ro/ro/?p=8761>>


28.07.2017 

Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal

 Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care a fost modificat, la începutul acestui an, Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017.

Actul normativ aduce unele completări OUG nr. 3/2017 care, reamintim, introduce prevederi referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuțiile sociale obligatorii, scutirea de la plata impozitului pe profit, în primii 10 ani de activitate, pentru societățile care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare.

Modificările introduse de Legea nr. 177/2017 vizează, printre altele, clarificări privind: asociațiile de proprietari și situația în care acestea sunt obligate să plătească impozit pe profit, scutirea de impozit a profitului reinvestit în cazul microîntreprinderilor care depășesc pragul de 45.000 lei, cheltuielile care în anumite condiții pot deveni deductibile, reguli pentru trecerea de la plata impozitului specific la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Actul normativ poate fi consultat aici.

 Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară – cuprins atașat în format pdf (preț 30 lei), Contabilitate managerială – cuprins atașat în format pdf (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialelor.


 21 Septembrie 2017 - Ziua Naţională a Contabilului Român

 În data de 21 septembrie 2017, în intervalul orar 1500 - 1800, filiala C.E.C.C.A.R. Călăraşi organizează:

 • Ziua Naţională a Contabilului Român, având ca temă: Profesia contabilă – azi și în viitor;
 • Topul local al celor mai buni membri CECCAR ai filialei ;
 • Ceremonia de acordare a unor distincții de merit; 
 • Socializare, relaționare, networking.

Sunt invitaţi să participe membrii C.E.C.C.A.R. filiala Călăraşi, liber profesionişti şi angajaţi în entităţile economice ale judeţului Călăraşi.

Locaţia manifestărilor este:  sediul filialei din str. Victor Babeş nr. 2 - sala Mare "Demitrie Jarcu".


21.07.2017 - Articolul Accountancy Europe publică un nou document de poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare - http://ceccar.ro/ro/?p=8677 a fost publicat in July 21, 2017 at 11:03 am.


20.07.2017 - Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=8673 a fost publicat in July 20, 2017 at 3:15 pm. 


19.07.2017 - Articolul IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8648 a fost publicat in July 19, 2017 at 1:32 pm. 


13.07.2017  - Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

 În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea şi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competenţele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

 • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
 • activităţile pe care experţii contabili şi contabilii autorizaţi le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
 • modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
 • asigurarea schimbului de date şi informaţii între CECCAR, ONRC şi Ministerul de Finanţe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată şi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanţe.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică şi completează OG 65/1994, îl puteţi accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial. 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova 


07.07.2017 - În atenţia experţilor contabili înscrişi în GEJ

Referitor la auditul de calitate al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară, vă aducem la cunoştiinţă că în perioada 20 iulie – 09 august 2017, auditorul de calitate Gheorghe Tudor se va afla în concediu de odihnă.

Având în vedere prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14.05.2008, vă rugăm să luaţi măsuri de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară până la data de 20 iulie 2017.

Relaţii la telefoanele:  0735.181.772 / 0722.742.950


 05.07.2017 - Articolul Forumul normalizatorilor de standard pentru sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8588 a fost publicat in July 5, 2017 at 3:51 pm. 


04.07.2017 - Articolul Paznic - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8583 a fost publicat in July 4, 2017 at 2:24 pm. 


29.06.2017 - Articolul Asistent de cabinet - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8578 a fost publicat in June 29, 2017 at 11:09 am


26.06.2017 - Articolul Economist in economie generală - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8565 a fost publicat in June 26, 2017 at 1:14 pm


23.06.2017 - Articolul Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat - http://ceccar.ro/ro/?p=8561 a fost publicat in June 23, 2017 at 10:33 pm

Articolul Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8557 a fost publicat in June 23, 2017 at 10:28 pm

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8551 a fost publicat in June 23, 2017 at 4:27 pm


22.06.2017 - Articolul test - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8545 a fost publicat in June 22, 2017 at 2:16 pm

Articolul Masă rotundă cu reprezentanți ai DGRFP Galați - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8539 a fost publicat in June 22, 2017 at 1:58 pm


21.06.2017 - Articolul Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8535 a fost publicat in June 21, 2017 at 4:52 pm

Articolul Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente - http://ceccar.ro/ro/?p=8533 a fost publicat in June 21, 2017 at 4:51 pm

Articolul RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=8531 a fost publicat in June 21, 2017 at 4:50 pm.

Articolul Model de prospect simplificat pentru IMM-uri - http://ceccar.ro/ro/?p=8525 a fost publicat in June 21, 2017 at 4:05 pm.

Articolul Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8521 a fost publicat in June 21, 2017 at 3:06 pm.


13.06.2017 - Articolul Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9 - http://ceccar.ro/ro/?p=8508 a fost publicat in June 13, 2017 at 2:13 pm.

Articolul Normalizarea în secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8510 a fost publicat in June 13, 2017 at 2:15 pm.

Articolul Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8513 a fost publicat in June 13, 2017 at 2:23 pm.


09.06.2017 - Articolul Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială - http://ceccar.ro/ro/?p=8491 a fost publicat in June 9, 2017 at 9:31 am. 

Articolul Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=8499 a fost publicat in June 9, 2017 at 9:34 am.


07.06.2017 - Articolul Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial - http://ceccar.ro/ro/?p=8486 a fost publicat in June 7, 2017 at 1:20 pm.

 Articolul Ședința rețelei pentru comunicare a Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8488 a fost publicat in June 7, 2017 at 3:02 pm. 


 06.06.2017 - Articolul Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii "inactivi" - http://ceccar.ro/ro/?p=8482 a fost publicat in June 6, 2017 at 5:08 pm.


 31.05.2017 - Anunţ

Programul de lucru al filialei C.E.C.C.A.R. Călărași pentru perioada : 01.06.2017 - 09.06.2017

În perioada: 01.06.2017 - 05.06.2017, nu se lucrează

În perioada: 06.06.2017 - 09.06.2017, programul de lucru este între orele  08:00 – 18:00.


30.05.2017 - Anunţ

A apărut Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil şi contabil autorizat - ediţia 2017, preţ 85 lei. 
Pentru achiziționarea publicației, vă puteți adresa direct Filialei CECCAR Călăraşi cu sediul în str. Victor Babeş nr. 2 sau la nr. de tel. 0242 318724; 0722 317110.


25.05.2017

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova


24.05.2017

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).<<click aici>>


 23.05.2017 -  Articolul Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare - http://ceccar.ro/ro/?p=8467 a fost publicat in May 23, 2017 at 2:13 pm. 


22.05.2017 - Articolul IFRS 17 - Un nou standard pentru contractele de asigurări emis de IASB - http://ceccar.ro/ro/?p=8463 a fost publicat in May 22, 2017 at 3:41 pm. 


16.05.2017

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8403 a fost publicat in May 16, 2017 at 2:57 pm. 

Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei Covasna - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8397 a fost publicat in May 16, 2017 at 2:51 pm. 

Articolul Link-uri utile - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8388 a fost publicat in May 16, 2017 at 12:59 pm. 

Articolul Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8353 a fost publicat in May 16, 2017 at 12:12 pm.


   12.05.2017 - ANUNŢ - Evaluarea stagiarilor din anul II și III, în anul 2017 <<detalii la secțiunea STAGIU>>


10.05.2017

Articolul Consilier învătământ în cadrul Aparatului Central al CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8288 a fost publicat in May 10, 2017 at 10:37 am. 


09.05.2017 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?p=8272 a fost publicat in May 9, 2017 at 3:10 pm. 

 Articolul Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=8277 a fost publicat in May 9, 2017 at 4:31 pm.


 05.05.2017 

Articolul Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8263 a fost publicat in May 5, 2017 at 3:03 pm. 


02.05.2017 

Articolul Firmele de contabilitate și securitatea cibernetică - http://ceccar.ro/ro/?p=8249 a fost publicat in May 2, 2017 at 9:22 am.

Articolul Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE - stadiul în martie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8252 a fost publicat in May 2, 2017 at 9:32 am.

Articolul Noi reglementări europene privind protecția datelor - http://ceccar.ro/ro/?p=8254 a fost publicat in May 2, 2017 at 9:33 am.

 Articolul Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor - http://ceccar.ro/ro/?p=8258 a fost publicat in May 2, 2017 at 1:25 pm. 

Articolul Raport privind adoptarea raportării integrate - http://ceccar.ro/ro/?p=8261 a fost publicat in May 2, 2017 at 1:28 pm. 


 28.04.2017

 Articolul Noutăţi legislative (pag.2) - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8243 a fost publicat in April 28, 2017 at 12:46 pm. 


25.04.2017

Articolul Studiul Accountancy Europe „Barometru tehnologic” - http://ceccar.ro/ro/?p=8241 a fost publicat in April 25, 2017 at 3:59 pm.


 24.04.2017 - Anunț

S-a încheiat  Protocol între CECCAR şi CCF privind recunoaşterea cursurilor de pregătire profesională. Citiți mai multe la secțiunea Cursuri.


19.04.2017 - Anunț

În data de 10 mai 2017, ora 14,30, va avea loc la sediul Filialei CECCAR Călărași un seminar gratuit, cu tema: “ Noi acte normative cu incidență în fiscalitate”. Dezbaterile și punctele de vedere pe această temă vor fi comentate de doamna Malama Camelia – vicepreședinte CECCAR și de doamna Bogdanoff Ioana – de la Asistență Contribuabili (AJFP Călărași).

Director executiv

Coman George


14.04.2017 - Anunț

Astăzi, 14.04.2017, programul de lucru este până la ora 12,00, iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

 Sfânta Sărbătoare a Invierii Domnului să ne aducă tuturor liniște în  suflet, sănătate, să ne bucurăm din plin de frumusețea lucrurilor ce ne înconjoară și să dăruim iubire celor dragi!

 Sărbători binecuvântate și Paște fericit!


07.04.2017 - În atenția membrilor

Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit că vor fi publicați în Monitorul Oficial toți membrii care își îndeplinesc obligațiile față de Corp (prevăzute în Metodologiile de acordare a vizei și plata cotizațiilor aprobate de Conferința Națională Extraordinară din 9 ianuarie 2017) până la data de 14 aprilie 2017. Astfel, dacă un membru vine la filială pe data de 14 aprilie 2017 și își achită cotizațiile, depune raportul de activitate împreună cu restul documentelor justificative, obține viza de exercitare a profesiei pe anul 2017, acesta va fi publicat în Monitorul Oficial. După această dată, chiar dacă membrii își îndeplinesc obligațiile față de Corp, nu vor mai putea fi publicați în Monitorul Oficial.


29.03.2017 - Proces-verbal nr. 915/14.03.2017 privind rezultatele alegerilor pentru funcția de președinte al Consiliului filialei CECCAR Călărași, mandatul 2018 - 2022 <<aici>>.


C.E.C.C.A.R.

FILIALA CĂLĂRAȘI

A N U N Ț 

  În ziua de 29.03.2017, ora 1430, locația sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași – sala “Demitrie Jarcu” adresa Călărași, str. Victor Babeș nr. 2, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei CĂLĂRAȘI a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
 9. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei;  

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 1530, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul filialei

CECCAR CĂLĂRAŞI 


 28.02.2017 - În atenția membrilor

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, vă rugăm să accesați link-ul:  www.raport.ceccar.ro. Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. Membrii care nu au user și parolă sunt rugați să solicite filialei acordarea de user și parolă.


27.02.2017 - În atenția membrilor

Comunicare cu privire la prelungirea termenului de aplicare a facilităților financiare și de depunere a Raportului de activitate / 2016 <<click aici>>.


 23.02.2017 - În atenția membrilor CECCAR filiala Călărași, suspendaţi

Conform art. 21, alin. 4 din OG 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive şi sunt înscrise în mod distinct în cadrul secţiunilor. 

În vederea respectării dispoziţiilor art 21, alin. 4 din OG 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membrii suspendaţi sunt obligaţi să-şi clarifice situația, optând pentru una din următoarele categorii: activi sau inactivi – cu respectarea legii sau alegând varianta de a fi radiațiÎn acest sens, vă rugăm să luaţi o decizie până la data de 28 februarie 2017.


10.02.2017 - Procesul verbal al Comisiei de nominalizare a candidaturilor pentru funcția de președinte al Filialei

Proces verbal privind modul de respectare a Măsurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR aprobate prin  Hotărârea nr. 78 din 9 ianuarie 2017 a Conferinţei Naţionale extraordinare, cu modificările şi completările ulterioare, privind alegerea preşedintelui.


06.02.2017 -  În atenția membrilor

Găsiți <<aici>> Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România - pentru membrii care lucrează individual şi nu au CIF.


 27.01.2017 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 <<click aici>>

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri <<click aici>>

-   Expunere de motive - ANAF << click aici>>


26.01.2017 - În atenția membrilor

Referitor la acordarea vizei anuale, ca să beneficiați de reducerile acordate la plata cotizațiilor (fixe și variabile), vă rugăm, să respectați întocmai condițiile de acordare a vizei, și anume: plata integrală a cotizațiilor și depunerea Raportul de activitate împreună cu declarațiile aferente, până la data de 28 februarie 2017. O sinteză a cotizațiilor profesionale pe anul 2017 <<găsiți aici>>.


 23.01.2017 - Anunț

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.


 

Model - Declaraţia de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului Superior <<descarcă aici>>

Model - Declaraţia de candidatură pentru funcția de președinte al Consiliului filialei <<descarcă aici>>


12.01.2017 - Materiale cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017

 - Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat;

- Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru

- Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR.  

- Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei;

- Raport anual de activitate;

- Raport anual de activitate simplificat;

- Declarație pe propria răspundere ca are capacitate deplină;

- Declarație pe propria răspundere că nu a suferit nicio condamnare.


 Magia Crăciunului, la filiala Călăraşi

Stimați colegi,

A mai rămas puțin până la Crăciun, sărbătoarea care îi bucură deopotrivă pe cei mari și pe cei mici. Vă invităm să pășim împreună în atmosfera sărbătorilor de iarnă joi, 22 decembrie a.c., începând cu ora 14:00, la sediul filialei CECCAR Călăraşi, unde vom cânta colinde și îl vom întâmpina pe Moș Crăciun.

Vă invităm să fiți alături de noi, împreună cu copiii, care sigur se vor bucura de brad și de apariția lui Moș Crăciun.

Vă aşteptăm, cu drag!

  

 


14.12.2016 - Draft de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CECCAR


29.11.2016 - Informare 

A apărut numărul nr. 35-36 (29 noiembrie – 12 decembrie 2016) al revistei CECCAR Business Magazine. Aceasta poate fi vizualizată la adresa http://www.ceccarbusinessmagazine.ro


Draft de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CECCAR

“Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea “


25.11.2016 - Anunţ  Adunarea Generală Extraordinară

 În ziua de 14.12.2016, ora 1500, locaţia - sediul filialei, sala “Demitrie Jarcu”, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor filialei CĂLĂRAŞI a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 09 ianuarie 2017.

 În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare generală extraordinară este convocată în ziua de 14.12.2016, ora 1600, în acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi. 


În atenţia membrilor care doresc să participe la testul organizat în vederea înscrierii ȋn Grupul Experților Judiciari - Setul de 100 întrebări îl găsiţi la secţiunea GEJ.


 04.11.2016 - ANUNŢ

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

Ca urmare a numeroaselor discuţii pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieşirea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România de sub supravegherea CSIPPC şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menţionăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experţii contabili le pot presta.

Aşteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de    e-mail soc@ceccaro.ro.


  04.11.2016 - În atenţia membrilor filialei şi organelor alese

Vă informăm că, potrivit adresei nr. 10.921 / 04.11.2016 primită de la CECCAR în data de 2 decembrie 2016 (vineri) nu vom lucra, vom avea zi liberă, iar activitatea se va recupera în data de 26 noiembrie 2016 - program normal de lucru, respectiv de la ora 8,00 la ora 16,00.


 04.11.2016 - Informare

În perioada 18 - 19 noiembrie 2016 se organizează la sediul filialei - Sala "Demitrie Jarcu" cursul de pregătire profesională CPD Accesarea fondurilor europene (20 ore), lector specialist Gaidamut Nicoleta. Ora de începere a cursului se va comunica ulterior.


21.10.2016 - Anunţ ref. la rezultatele examenului de admitere la stagiu 2016:

 Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.


 19.10.2016 - A apărut nr. 9 al newsletter-ului Pro Domo, ce cuprinde cele mai importante evenimente ale lunii septembrie organizate de CECCAR. Vizualizaţi pe www.ceccarbucuresti.ro/userfiles/Pro Domo nr_ 9 final.pdf   


21 septembrie 2016